Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky platné od 1.1.2013

I. Úvod 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vychází z obecně platných právních předpisů České republiky. Upravují vztahy mezi dodavatelem hutního materiálu, společnosti DAVI STEEL CZ , spol. s.r.o. (dále označován jako prodávající) a jejími odběrateli (dále označeni jako kupující).

2. Závazkový vztah vzniká uzavřením smlouvy, přičemž za uzavření kupní smlouvy je v souladu s platnou právní úpravou považována i akceptace objednávky kupujícího prodávajícím. Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení VOP změnit nebo vyloučit, a to písemným ujednáním ve smlouvě. 

3. Písemná forma smlouvy je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky (např. faxem či mailem) umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. 

4. Kupní smlouva vznikne i v případě, kdy prodávající na základě objednávky kupujícího zboží dodal a kupující jej převzal. 

5. Nebude-li v rámci smluvního procesu sjednána cena zboží a kupující zboží i přesto zboží převezme, pak platí, že strany mají vůli uzavřít kupní smlouvu bez určení kupní ceny a za ujednanou kupní cenu se považuje cena, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává.

6. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetu: www.davisteel.cz. 

7. Uzavřením kupní smlouvy nebo akceptací objednávky, ve které je uveden odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky, je obě strany přijímají a vyjadřují vůli se jimi v obchodních vztazích řídit. 

8. Kupující prohlašuje, že není v insolvenčním řízení a každou změnu adresných, inkasních a daňových údajů bez prodlení oznámí prodávajícímu. 

II. Objednávání 

1. Hutní materiál kupující objednává na základě adresné nabídky prodávajícího, jejíž platnost je jeden týden a prodávající ji činí s výhradou meziprodeje. 

2. Cena zboží vychází z nabídky prodávajícího.

III. Vlastnosti zboží 

1. Dodávané zboží splňuje v době dodávky obecné technické požadavky pro každý specifický typ výrobku (dále jen normy). Označení jakosti zboží a druh materiálové a rozměrové normy uvedený v kupní smlouvě považují obě strany za závazné. 

IV. Dodací podmínky 

1. Prodávající může dodat zboží i před sjednanou dodací lhůtou nebo plnění rozdělit do několika dílčích dodávek. 

2. Prodávající může přizpůsobit v potvrzení objednávky či v kupní smlouvě množství objednaného zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (např. zaokrouhlit na běžné metry, na kilogramy, na celé balíky, na počet výrobních délek, apod.). Má se za to, že po takto provedených úpravách je tolerance množství dodaného zboží oproti množství potvrzenému +/- 10%. V ostatních případech si odlišné množství musí obě smluvní strany odsouhlasit. 

3. Není-li sjednána lhůta dodání zboží, pak platí, že zboží bude prodávajícím dodáno kupujícímu na výzvu kupujícího, přičemž prodávající je povinen sdělit kupujícímu, že zboží je připraveno k dodání (vyskladnění). Kupující však v takovém případě (tj. v případě, že není sjednána lhůta dodání zboží) musí vyzvat prodávajícího k dodání tak, aby od okamžiku oznámení, že zboží je připraveno k dodání, do okamžiku, kdy má být zboží dodáno, neuplynulo více než 30 dnů. Není-li tato lhůta kupujícím dodržena, nebo je kupující v prodlení s převzetím zboží více než 15 dnů od sjednané lhůty pro dodání zboží, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za nevyskladněné zboží ve výši 0,4 EUR/za tunu a den. 

4. Jestliže kupující nevyzve prodávajícího k dodání zboží ani do dvou měsíců od okamžiku, kdy prodávající oznámí kupujícímu, že zboží je připraveno k dodání, nebo je kupující v prodlení s převzetím zboží více než 45 dnů od sjednané lhůty pro dodání zboží, má se zato, že kupující odmítl odebrat objednané a potvrzené zboží. 

5. Odmítne-li kupující odebrat objednané a potvrzené zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy, a zároveň může požadovat zaplacení smluvní pokuty:

a) U zboží obvyklého (standardní formáty), dodávaného ze skladu, 15% z kupní ceny odmítnutého zboží.

b) U zboží specifického, dodávaného z výroby nebo servisního centra (formáty dělené na míru), 70% z kupní ceny odmítnutého zboží.

Tím nejsou dotčeny jiné nároky prodávajícího, včetně nároku na poplatek za uskladnění zboží či právo požadovat po kupujícím rozdíl mezi kupní cenou, jež měla být placena na základě smlouvy, a cenou dohodnutou v náhradním obchodě 

6. Pokud prodávající od smlouvy odstoupí, má právo realizovat tzv. náhradní prodej zboží, přičemž má právo požadovat po kupujícím rozdíl mezi kupní cenou, jež měla být placena na základě smlouvy, a cenou dohodnutou v náhradním obchodě. Nárok na náhradu zbylé škody prodávajícího tím není dotčen. Do době realizace náhradního prodeje zboží má prodávající nárok na poplatek za nevyskladněné zboží ve výši 0,4 EUR za tunu a den. 

V. Reklamace 

1. Kupující reklamaci uplatňuje písemně, vady množstevní a zjevné do 7 dnů od dodání zboží, skryté vady do 7 dnů od jejich zjištění, avšak nejpozději do 6 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží. Prolongaci této lhůty mohou strany sjednat pouze písemnou formou.

Reklamace obsahuje označení reklamovaného zboží a počet vadných kusů, identifikaci dodávky, ze které zboží pochází (číslo dodacího listu, faktury), popis vady, návrh řešení reklamace. Kupující je povinen prokázat, že dodávka reklamovaného zboží pochází od prodávajícího, tedy DAVI STEEL CZ. 

2. Kupující reklamuje pouze vlastnosti zboží garantované kupní smlouvou nebo potvrzením objednávky, jakostní nebo rozměrovou normou, případně těmito obchodními podmínkami v době dodávky. Za důvod k reklamaci strany nepovažují, zjistí-li kupující, že zboží není vhodné k účelu, za kterým bylo pořízeno. 

3. Reklamace zjevných a skrytých vad jsou posuzovány za účasti odpovědného pracovníka prodávajícího i kupujícího. Pokud tito nedojdou ke shodě ohledně oprávněnosti reklamace, dohodnou se na provedení posudku reklamovaného zboží třetí osobou, zpravidla akreditovanou zkušebnou. Zkoušky se provádějí na vzorcích, u kterých je prokazatelné, že jsou z reklamované dodávky, tato skutečnost rovněž vyplývá z pořízeného zkušebního protokolu. 

4. Vadné zboží je vráceno prodávajícímu na sjednané místo, nezávisle na dodávce náhradního zboží, či zaplacení kupní ceny. Je-li plněno náhradním zbožím, plyne od dodání tohoto náhradního zboží nová reklamační lhůta. 

VI. Vyšší moc 

1. Smluvní strany neodpovídají za prodlení při plnění svého závazku v případě, že nesplnění je způsobeno událostí či skutečností, která nastala mimo jejich náležitou péči, jako např. válka, oheň, pracovní spory včetně těch iniciovaných účastníkem kupní smlouvy, obchodní spory v případě

neudělení licence, apod. Takové prodlení nepůsobí porušení smlouvy a lhůta splnění závazku je přiměřeně prodloužena o dobu, kdy je plnění znemožněno. 

2. Trvá-li prodlení z důvodu vyšší moci více než 3 měsíce, je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy, a to v rozsahu množství zboží dosud kupujícímu nedodaného. 

3. Smluvní strana, u které nastaly okolnosti vyšší moci, je povinna tuto skutečnost a její následky oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu po tom co se o ní dověděla, jinak odpovídá za způsobenou škodu v plném rozsahu. 

VII. Nebezpečí škody na věci 

1. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. 

2. Kupující nese po dobu svého prodlení s převzetím zboží nebezpečí škody na věci, ať již škoda vznikla z jakékoli příčiny, ledaže prokáže, že by škoda vznikla i při řádném plnění jeho povinnosti nebo že škodu způsobil prodávající. To platí i tehdy, nakládá-li kupující s věcí v rozporu s jinými svými povinnostmi. Za prodlení kupujícího se považuje i situace, kdy kupující nevyzve prodávajícího k dodání zboží ve lhůtě sjednané v čl. IV. bod 3. 

VIII. Vlastnictví ke zboží 

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nezaplacení zboží odebrat zpět. Prodávající je oprávněn do doby přechodu vlastnictví odebrat zboží v držbě či v moci kupujícího, za tímto účelem je oprávněn ke vstupu na pozemek či do budovy, kde se zboží nachází. 

IX. Platební podmínky 

1. Podkladem pro zaplacení dodaného zboží (kupní ceny) je faktura. Faktura obsahuje veškeré zákonem předepsané náležitosti. Splatnost faktury je stanovena v kupní smlouvě. Není-li splatnost faktury sjednána v kupní smlouvě, pak platí, že splatnost faktury činí 14 dnů. Nezaplacení kupní ceny ve lhůtě splatnosti je podstatným porušením smlouvy. 

2. Zaplacením se rozumí úplné připsání kupní ceny na účet prodávajícího. 

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se tento zavazuje zaplatit prodávajícímu za prvních 30 dnů prodlení smluvní pokutu ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Přesáhne-li doba prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny 30 dnů, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den následující po 30 dnu prodlení. Vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody. 

4. Odepření dodání zboží: Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží ve sjednané lhůtě, pokud má k datu dodání zboží prodávající jakékoliv pohledávky po splatnosti za kupujícím. Pokud kupující uhradí všechny pohledávky po splatnosti, zavazuje se prodávající dodat zboží, jehož dodání bylo odepřeno, a to ve lhůtě 10 dnů od okamžiku, kdy budou uhrazeny veškeré pohledávky po splatnosti. Neodstraní-li kupující tuto překážku pro dodání zboží (existence splatných závazků vůči prodávajícímu) ve lhůtě 30 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a realizovat náhradní prodej zboží. Odstoupí-li prodávající z uvedeného důvodu od smlouvy, má rovněž nárok na smluvní pokutu v intencích bodu IV. 5. 

5. Veškeré prokazatelné náklady související se zastavením dodávek (uskladnění zboží, překládky zboží, apod.), jakož i náklady na řešení splatných pohledávek za kupujícím jdou k tíži kupujícího. Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. 

6. Platba předem: Jestliže byla dohodnuta platba předem, prodávající není povinen do zaplacení dohodnuté ceny na účet prodávajícího, zboží dodat kupujícímu. Kupující zaplatí kupní cenu na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Splatnost je určena ve faktuře. Dnem úhrady je den připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. 

7. Jestliže byl mezi prodávajícím a kupujícím dohodnut zajišťovací platební nástroj (např. bankovní garance, směnka atd.) není prodávající povinen do poskytnutí sjednaného zajištění dodat kupujícímu zboží. Toto nedodání zboží se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany prodávajícího. 

8. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu při opožděné platbě úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím nejsou dotčeny jiné nároky prodávajícího, včetně nároku na smluvní pokutu a náhradu škody. 

9. Ztráta, odcizení nebo poškození zboží, ke kterému došlo po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, ani uplatněná reklamace nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit kupní cenu. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající i kupující oznámí druhé smluvní straně jakékoliv okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřených kupních smluv. 

2. Každá z výše uvedených klausulí obchodních podmínek či smlouvy je účinná jako samostatná doložka a v případě, že by některá z nich byla podle práva neplatná či nevynutitelná, zůstávají ostatní v platnosti. 

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich vydání a nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky.